Meidän Tammela ryhmäpuheenvuoro 23.4.2018, Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kouluverkolle tiukat oppilasrajat, yhteistyötä ja resurssien tehokkaampaa käyttöä hallinnollisilla yhdistämisillä sekä tiukat taloudelliseen kehitykseen sidotut reunaehdot. Tässä on MeTan lääkkeet talouden ja palveluverkon hoitoon. Keppiä ja porkkanaa, tasapuoliset mahdollisuudet, tasa-arvoa ja parempaa tulevaisuutta! #meidantammela #tammela


Tammelan kunnanvaltuuston kokous
Aika: 23.4.2018
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Viimeisen viikon aikana on käyty paljon avointa, rakentavaa ja toisia kunnioittavaa keskustelua valtuustoryhmien välillä. Kiitos siitä kaikille. Vaikka konsensusta ei saatu aikaan, uskon että avoimella dialogilla on luotu parempaa päätöksentekokulttuuria tuleville vuosille. Olemme kuunnelleet toisiamme sekä aidosti yrittäneet ymmärtää ja yhteensovittaa erilaisia näkemyksiä.

Kolme tärkeää teemaa on noussut näissä keskusteluissa ylitse muiden:

  1. Huoli kunnan taloudellisesta kehityksestä
  2. Oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen
  3. Kyläkoulujen tärkeys kylän elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta

Arvoisa puheenjohtaja, Meidän Tammela valtuustoryhmä on tuonut keskusteluihin kompromissiehdotuksen, joka pyrkii huomioimaan kaikki edellä mainitut seikat ja olisi siten valtuuston selkeän enemmistön hyväksyttävissä. Luen seuraavaksi ryhmämme esityksen, joka on moniosainen, ja kerron jokaiseen kohtaan lyhyesti perustelumme. Päätösesityksemme toimitetaan myös sähköisesti, joten pöytäkirjanpitäjän ei tarvitse sitä tästä puheestani yrittää poimia.

Meidän Tammela valtuustoryhmä esittää, että kunnanvaltuusto päättää

1: merkitä esityksen talouden tasapainottamisohjelmaksi tietoonsa saatetuksi;

Kunnanhallitus asetti 16.4. taloustoimikunnan valmistelemaan talouden tasapainottamiskeinoja ja rakenteellisia uudistuksia vaiheittain päätettäväksi. Kunnanvaltuuston ei tarvitse valmistelun yksityiskohtiin ottaa tarkemmin kantaa, ainoastaan periaatelinjaukset minkä rajoissa toimitaan.

2: keskeyttää Norrintie 4:n entisen koulukiinteistön käyttöönoton valmistelutyöt pysyvään perusopetuksen käyttöön;

Keskeyttämällä käyttöönoton valmistelutyöt, kunta säästää siihen varatun 500,000€:n investoinnin. Kuluja ei toistaiseksi ole syntynyt, pois lukien jonkin verran kokouspalkkioita ja viranhaltijoiden työaikaa. Vielä puhutaan kuitenkin pikkusummista. Mikäli oppilasennusteet toteutuvat, kaikki kunnan oppilaat mahtuvat tulevaisuudessa Koulukeskukseen ja Riihivalkamaan. Koulukeskussaneerauksen myötä Norrintielle ei olisi enää käyttöä perusopetuksessa, muuta kuin mahdollisesti väistötilana saneerauksen aikana. Kiinteistön jatkokäyttömahdollisuudet tulee pitää avoinna ja sille tulee aktiivisesti löytää hyötykäyttöä.

3: kumota valituksenalaisen kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4;

Hallinto-oikeus ei ole edelleenkään ratkaissut kiistanalaisesta kouluverkkopäätöksestä tehtyjä valituksia. Meidän tulee pyrkiä tekemään päätöksiä ns. ”puhtaalta pöydältä” jolloin emme ole riippuvaisia hallinto-oikeuden aikataulusta tai siitä mikä ratkaisun lopputulema tulee lopulta olemaan.

4: käynnistää Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelun;

Peruskorjaussuunnittelun käynnistäminen on selkeä viesti perheille ja henkilökunnalle siitä, että oppimisympäristöihin panostetaan ja samalla se on viesti julkisuuteen tulevaisuuden uskosta. Valtuuston ei ole syytä tässä vaiheessa tarkemmin määritellä peruskorjauksen suuntalinjoja tai aikatauluja – nämä asiat selviävät valmistelun yhteydessä. Joka tapauksessa urakka tulee valtuuston päätettäväksi vielä useaan otteeseen suunnittelun edetessä.

5: asettaa koulujen toiminnan jatkumisen oppilasrajaksi 30 oppilasta/koulu. Mikäli oppilasmäärä jää kahtena peräkkäisenä vuotena tämän alle eikä oppilasennusteen mukaan nouse seuraavan kolmen vuoden aikana rajan edellyttämälle tasolle, koulu lakkautetaan. Oppilasrajan toteutuminen tarkastetaan vuosittain maaliskuussa, kun tiedetään tulevan lukuvuoden oppilasmäärä kouluissa. Tarkastelu astuu voimaan maaliskuussa 2021;

30 oppilaan raja pakottaa nykyistä 20 oppilaan rajaa tehokkaampaan opetusresurssien käyttöön. Kylillä kouluineen on aito mahdollisuus osoittaa elinvoimaisuutensa, kun raja on saavutettavissa – sen takia sitä ei voi asettaa korkeammaksi. Se myös kannustaa kyliä ottamaan kumppanuusperiaatteen mukaisesti vahvempaa roolia esimerkiksi koulukiinteistöjen ja -ympäristöjen kehittämisessä sekä toimii kannustimena elinvoimaan ja asukashankintaan tähtäävien hankkeiden eteenpäin viemiselle kylillä.

6: edellyttää kunnanhallituksen asettamalta taloustoimikunnalta, että se selvittää koulujen hallinnollisilla yhdistämisillä saavutettavia hyötyjä;

Koulujen hallinnollisella yhdistämisellä mahdollistetaan tiiviimpää koulujen välistä yhteistyötä ja resurssien jakoa sekä tuodaan kustannussäästöjä mm. johtajaopettajien määrän vähentyessä. Myös opetusresurssien tarve pienenee, kun oppilasmäärät tasataan paremmin toimipisteiden välillä. Useasta koulusta koostuva hallinnollinen koulu tarkoittaisi myös, että koulun yksittäisen toimipisteen sulkeminen olisi helpompaa kuin nykyisessä mallissa. Hallintosäännössä voidaan päättää, kenelle kuuluu ratkaisuvalta toimipisteen sulkemisesta.

7: että mikäli kunnan vahvistetun tilinpäätöksen mukainen ylijäämä laskee alle 6,0 miljoonan euron, kouluverkkoratkaisu otetaan uudelleen tarkasteluun ja kohdan 5. mukaiset oppilasrajat lakkaavat olemasta voimassa.

Sitomalla oppilasrajat kunnan alijäämään voimme taata, että mikäli kunnan talous lähtee heikkenemään kuten pahimmissa uhkakuvissa on esitetty, kunta voi reagoida nopeasti mm. kouluverkkomuutoksilla, sillä asiaa ei tarvitse hyväksyttää enää uudestaan valtuustossa. Yhdessä koulujen hallinnollisten yhdistämisten kanssa, tämä mahdollistaa hyvinkin nopean päätösprosessin tarpeen vaatiessa.

8: että, Portaan päiväkodin sulkeminen rajataan pois talouden tasapainottamiskeinoista;

Esitettyjen lukujen valossa Portaan päiväkodin tarve on todellinen ja varhaiskasvatuksen säästötavoitteet tuleekin Portaan sijaan suunnata niihin yksiköihin, joissa palveluntarve on voimakkaan laskeva. Portaan päiväkodin jatkamista ei tule tarkastella tämän talouden tasapainottamisprosessin aikana.

9: palauttaa vuoden 2018 talousarvioon vesihuolto- ja yksityistieavustuksia muutetun talousarvion yhteydessä.

Vesihuolto- ja tieavustukset ovat tällä hetkellä käytännössä pakollisia kunnan perusinfran toiminnan jatkumisen kannalta, erityisesti vesihuolto. Lopullinen taso, eli palautetaan ne vuoden 2017 mukaiseen tasoon päätetään aikanaan vuoden 2018 muutetun talousarvion käsittelyn yhteydessä. Mielestämme tässä yhteydessä on jo kuitenkin syytä viestiä päätöksen muodossa julkisesti, että avustukset palautetaan jotta vältytään ”paniikkiratkaisuilta” avun saajien piirissä.

 

Tammelassa 23.4.2018

Meidän Tammela valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.