Valtuustoaloite 19.6.2017 – Tammelan kasvutavoitteet ja varhaiskasvatuksen sekä esi-ja perusopetuksen järjestäminen

Meidän Tammelan valtuustoryhmä osallistui Tuomo Tuovisen (kesk sit.) valmisteleman valtuustoaloitteen laadintaan ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka allekirjoitti aloitteen koko Meidän Tammela valtuustoryhmän nimissä. Aloite esitettiin uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 19.6.2017. Aloite annettiin myös etukäteen 16.6.2017 kommentoitavaksi kaikille Tammelan kunnanvaltuutetuille.

Aloite ei johtanut toimenpiteisiin, ja kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 11.12.2017 hylätä aloitteen aiheettomana.

20170619 Valtuustoaloite Tammelan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi

 


VALTUUSTOALOITE TAMMELAN KASVUTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI JA VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI

Haluamme Tammelan asukasmäärän kääntyvän nousuun vahvistamalla Tammelan vetovoimaa. Haluamme tehdä Tammelan tunnetuksi kuntana, jossa lapsiperheille löytyy valinnanvaraa asumiseen niin keskustaajamassa, kirkonkylän lähialueilla kuin haja-asutusalueen kyläkeskuksissa. Tammelassa on ajanmukainen infrastruktuuri, joka palvelee asukkaita koko kunnan alueella. Vireät kylät ovat koko kunnan elinvoiman ja palveluiden tärkeä ylläpitäjä. Lapsiperheille lähipalvelut, erityisesti varhaiskasvatus ja perusopetus ovat avainasemassa perheiden ja lasten hyvinvoinnin kannalta.

Kunnanvaltuusto on päättänyt 6.2.2017 (§ 4) lakkauttaa neljä kyläkoulua, Kaukjärvi, Letku, Myllykylä ja Teuro kevätlukukauden 2018 päättyessä. Päätöstä tehtäessä ei ollut selkeää kuvaa päätöksen taloudellisista vaikutuksista. Tällä päätöksellä laaja osa Tammelan vireää kyläasutusta jää ilman lähikoulua. Koulujen lakkautus heikentää kylien houkuttelevuutta etenkin lapsiperheiden asuinpaikkoina, lisää epäilyksiä säilyvätkö muutkaan palvelut ja vaikuttaa näin negatiivisesti Tammelan väestökehitykseen.

Lähikoulun lakkautuksen uhka on yhtä merkittävä este muuttoa harkitsevalle kuin koulun puuttuminen kokonaan. Kasvua tavoittelevan vision toteuttaminen vaatii rohkeutta sitoutua pitkäjänteisesti strategiassa mainittuihin toimenpiteisiin eikä sen toteuttamista pidä sitoa valtuustokausiin.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kekseliäällä ja asukkaita osallistavalla ja sitouttavalla kehittämisellä luodaan uusi, innostava ja asukkaita houkutteleva ilmapiiri koulukylien ohella koko kuntaan. Myös yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista kaikilta osapuolilta ja työrauhan takaamista yli vaalikausien. Asukashankinnan fokus on suunnattava seutukunnan ulkopuolelle kasvukeskuksiin. UNICEF-lapsiystävällisen kunnan visio toteutuu Tammelassa parhaiten luontoarvoja, yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä arvostavassa, seudullista yhteistyötä tekevässä lähikouluverkossa.

Lähikoulujen säilyttäminen on osoittautunut tarkemmissa laskelmissa edullisemmaksi kuin koulujen lakkautuspäätöksen toteuttaminen. Kustannusten kasvua voidaan hillitä myös kumppanuuteen perustuvan ja myös kuntarajat ylittävän seudullisen yhteistyön kautta. Digitalisaatio ja verkostoituminen mahdollistaa resurssien tasapainoisen jaon koulujen kesken. Kylissä palvelujen lisääminen koulujen yhteyteen avaa uusia mahdollisuuksia myös yritystoimintaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

  1. kouluverkkopäätöksen 6.2.2017 § 4 toimeenpano keskeytetään ja päätös peruutetaan,
  2. varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kehittämiseksi valmistellaan koulukohtaisia erityispiirteitä ja kyläkeskusten tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntävä ohjelma, joka vahvistaa koko kunnan vetovoimaa ja asukashankintaa,
  3. edellä esitettyyn valmisteluun otetaan mukaan sivistystoimen, opetushenkilöstön ja oppilaiden lisäksi koulujen kehittämiseen halukkaita Tammelassa ja koulujen alueilla toimivia yhdistyksiä, yrityksiä ja kuntalaisia kumppanuuspöydän periaatteella.

Tammelassa 19.6.2017

Allekirjoitukset

Käsittely kuntahallinnossa

Kunnanvaltuusto § 59 19.06.2017
Kunnanhallitus § 233 21.08.2017
Sivistyslautakunta § 8 20.09.2017
Sivistyslautakunta § 22 25.10.2017
Kunnanhallitus § 343 20.11.2017
Kunnanvaltuusto § 101 11.12.2017

VALTUUSTOALOITE TAMMELAN KASVUTAVOTTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI JA VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI / KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ, MEIDÄN TAMMELA-VALTUUSTORYHMÄ JA JAN LÖFSTEDT

KVALT 19.06.2017 § 59

Valtuutettu Tuomo Tuovinen /kesk luki Keskustan valtuustoryhmän, Meidän Tammela-valtuustoryhmän ja Jan Löfstedtin allekirjoittaman valtuustoaloitteen, joka koskee Tammelan kasvutavoitteiden saavuttamista ja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämistä.

Aloite on liitteenä.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti lähettää Tuomo Tuovisen lukeman valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

KHALL 21.08.2017 § 233

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.8.2017 valtuuston täytäntöönpanopäätöksen kohdalla, että kunnanhallitus päättää, että valtuustoaloite käsitellään kunnanhallituksen 21.8.2017 kokouksessa.

Valmistelija:

Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, puh. 050 569 7500.

Asianhallintasihteeri Minna-Liisa Mäkilä, puh. 050 5646 562.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää lähettää Tuomo Tuovisen lukeman valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

 

SIV2 20.09.2017 § 8

Kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti sivistyslautakunta valmistelee Tuomo Tuovisen lukeman valtuustoaloitteen käsittelyä. Valtuustoaloite liitteenä.

Valmistelija:

Sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen, puh. 050 339 3675

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta keskustelee ja tekee toimenpide-ehdotuksen kokouksessa.

Käsittely kokouksessa: Tuomo Tuovinen esitti laatimansa PowerPoint-esityksen

kouluverkkoselvityksen laskelmista.

Keskustelun kuluessa Susanna Vähä-Herttua esitti, että

1. Sivistyslautakunta kunnioittaa edellisen kunnanvaltuuston tekemää päätöstä 06.02.17 § 4.

2. Lautakunta katsoo osaltaan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

3. Kunnanvaltuusto kokoontuu 25.9.2017 kunnanvaltuuston puheenjohtajan kutsusta ja johdolla keskustelemaan kouluverkkoasiasta. Keskustelutilaisuuden muistio liitetään valtuustoaloitteen käsittelyn liitteeksi.

Manu Alarto ja Arja Laajalehto kannattivat Susanna Vähä-Herttuan esitystä.

Keskustelun kuluessa Tuomo Tuovinen esitti, että

1. Sivistyslautakunta on perehtynyt kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 seurannaisvaikutuksiin ja toteaa, että ”Kouluverkkoselvitys 2016” raportin säästöpotentiaalilaskelmat ovat virheellisiä ja päätöksen mukainen kouluverkon supistaminen tulisi seuraavien kuuden vuoden aikana kalliimmaksi kuin kouluverkon säilyttäminen nykyisellään. Ilman huomattavia lisäkustannuksia ei voida osoittaa lakkautettavien koulujen oppilaille uutta koulupaikkaa. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus keskeyttää päätöksen toimeenpanon ja valmistelee esityksen valtuustolle kouluverkkopäätöksen kumoamiseksi.

2. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä Tammelan peruskoulujen kehittämistä lähiyhteisöjen ja asukkaiden kumppanuuden kautta. Kunnanvaltuuston 25.9.2017 koulukeskustelun jälkeen sivistyslautakunta käsittelee erikseen aloitteessa mainittua varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun kehittämisohjelmaa.

Katariina Suutela kannatti Tuomo Tuovisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi toisistaan poikkeaa kannatettua ehdotusta, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Vähä-Herttuan päätösesityksen kannalla oli kolme sivistyslautakunnan jäsentä (Manu Alarto, Arja Laajalehto ja Susanna Vähä-Herttua). Tuovisen esityksen kannalla oli neljä sivistyslautakunnan jäsentä (Marko Hätönen, Maija-Stiina Rahkonen, Katariina Suutela ja Tuomo Tuovinen). Äänestyksessä ei annettu tyhjiä ääniä.

Puheenjohtaja totesi Tuomo Tuovisen ehdotuksen tulleen sivistyslautakunnan päätökseksi.

Päätös: Sivistyslautakunta päätti, että

1. sivistyslautakunta on perehtynyt kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 seurannaisvaikutuksiin ja toteaa, että ”Kouluverkkoselvitys 2016” raportin säästöpotentiaalilaskelmat ovat virheellisiä ja päätöksen mukainen kouluverkon supistaminen tulisi seuraavien kuuden vuoden aikana kalliimmaksi kuin kouluverkon säilyttäminen nykyisellään. Ilman huomattavia lisäkustannuksia ei voida osoittaa lakkautettavien koulujen oppilaille uutta koulupaikkaa. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus keskeyttää päätöksen toimeenpanon ja valmistelee esityksen valtuustolle kouluverkkopäätöksen kumoamiseksi.

2. sivistyslautakunta pitää tärkeänä Tammelan peruskoulujen kehittämistä lähiyhteisöjen ja asukkaiden kumppanuuden kautta. Kunnanvaltuuston 25.9.2017 koulukeskustelun jälkeen sivistyslautakunta käsittelee erikseen aloitteessa mainittua varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun kehittämisohjelmaa.

Manu Alarto, Arja Laajalehto ja Susanna Vähä-Herttua jättivät päätökseen eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

 

SIV2 25.10.2017 § 22

Sivistyslautakunta käsittelee valtuustoaloitteen uudelleen kohdan 2 osalta.

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Kysymys: Kyllä Ehkä Ei
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen ?
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen ?
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen ?
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa ?

Valmistelija:

Sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen, puh. 050 339 3675

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta katsoo valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi ja esittää edelleen kunnanhallitukselle seuraavia toimenpiteitä;

1. Sivistyslautakunta on perehtynyt kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 seurannaisvaikutuksiin ja toteaa, että ”Kouluverkkoselvitys 2016” raportin säästöpotentiaalilaskelmat ovat virheellisiä ja päätöksen mukainen kouluverkon supistaminen tulisi seuraavien kuuden vuoden aikana kalliimmaksi kuin kouluverkon säilyttäminen nykyisellään. Ilman huomattavia lisäkustannuksia ei voida osoittaa lakkautettavien koulujen oppilaille uutta koulupaikkaa. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus keskeyttää päätöksen toimeenpanon ja valmistelee esityksen valtuustolle kouluverkkopäätöksen kumoamiseksi.

2. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä Tammelan peruskoulujen kehittämistä lähiyhteisöjen ja asukkaiden kumppanuuden kautta. Kunnanvaltuuston 25.9.2017 koulukeskustelun jälkeen sivistyslautakunta käsittelee erikseen aloitteessa mainittua varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun kehittämisohjelmaa.

Käsittely:

Jäsen Tuomo Tuovinen esitti, että

kohta 1 päätetään kuten päätösehdotuksessa ja että

kohta 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Sivistyslautakunta pitää tärkeänä Tammelan varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen kehittämistä lähiyhteisöjen ja asukkaiden kumppanuuden kautta. Sivistyslautakunta päättää käsitellä asiaa talouden taspainottamisryhmän saatua työnsä valmiiksi. Sivistyslautakunnan osalta aloite on loppuunkäsitelty.

Varapuheenjohtaja Katariina Suutela kannatti Tuovisen ehdotusta.

Jäsen Manu Alarto esitti, että terve kuntatalous on perusedellytys sille, että kunnan varhaiskasvatusta, esiopetusta ja peruskoulua voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Tammelan kunnan heikentyvä taloustilanne edellyttää merkittäviä säästöpäätöksiä myös sivistystoimessa. Näiden päätösten on perustuttava asianmukaisiksi todettuihin laskelmiin.

Valtuuston 6.2.2016 tekemällä ja edelleen voimassa olevalla kouluverkkopäätöksellä on keskeinen vaikutus siihen, millaisia säästöpäätöksiä sivistystoimessa tehdään. Kouluverkkopäätös perustuu Kouluverkkoselvitys 2016 -raportin laskelmiin, jotka on kunnan valtuuttamana tehnyt ulkopuolinen kuntatalousasiantuntija (FCG). Raportin johtopäätös on, että kouluverkon supistaminen tulee Tammelan kunnalle kustannuksiltaan edullisemmaksi kuin kouluverkon säilyttäminen nykyisellään.

Valtuutettu Tuomo Tuovinen on kyseenalaistanut Kouluverkkoselvitys 2016 -raportin laskelmat omilla Tammelan kouluverkkoa koskevilla säästölaskelmillaan (sivistyslautakunta 20.9.2017). Kunta ei ole valtuuttanut Tuomo Tuovista tekemään kouluverkkoa koskevia säästölaskelmia eikä niitä ole tarkistettu viranhaltijoiden tai ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta.

Laskelmiinsa vedoten Tuovinen väittää, että Kouluverkkoselvitys 2016 -raportin säästöpotentiaalilaskelmat ovat virheellisiä ja päätöksen mukainen kouluverkon supistaminen tulisi seuraavien kuuden vuoden aikana kalliimmaksi kuin kouluverkon säilyttäminen nykyisellään.

Sivistyslautakunta ei pääse sopuun edellä mainittujen laskelmien oikeellisuudesta, mikä hankaloittaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun kehittämistä. Tämän vuoksi sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että ennen kuin kunnanhallitus jatkaa kouluverkkopäätöksen käsittelyä, se odottaa/käsittelee talouden tasapainotustyöryhmän esityksen tarvittavista sivistystoimen säästötoimista. Sivistyslautakunta katsoo osaltaan Tuomo Tuovisen valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Jäsenet Arja Laajalehto ja Susanna Vähä-Herttua kannattivat Alarton esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua esitystä, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritettiin kädennostolla.

Jäsen Tuomo Tuovisen esitystä äänestivät: Tuomo Tuovinen, Marko Hätönen, Katariina Suutela ja Tiina-Liisa Patjas (4).

Jäsen Manu Alarton esitystä äänestivät: Manu Alarto, Susanna Vähä-Herttua ja Arja Laajalehto (3).

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena jäsen Tuomo Tuovisen esitys voitti äänin 4-3 ja että

1. Sivistyslautakunta on perehtynyt kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 seurannaisvaikutuksiin ja toteaa, että ”Kouluverkkoselvitys 2016” raportin säästöpotentiaalilaskelmat ovat virheellisiä ja päätöksen mukainen kouluverkon supistaminen tulisi seuraavien kuuden vuoden aikana kalliimmaksi kuin kouluverkon säilyttäminen nykyisellään. Ilman huomattavia lisäkustannuksia ei voida osoittaa lakkautettavien koulujen oppilaille uutta koulupaikkaa. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus keskeyttää päätöksen toimeenpanon ja valmistelee esityksen valtuustolle kouluverkkopäätöksen kumoamiseksi,

2. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä Tammelan varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen kehittämistä lähiyhteisöjen ja asukkaiden kumppanuuden kautta. Sivistyslautakunta päättää käsitellä asiaa talouden taspainottamisryhmän saatua työnsä valmiiksi,

3. Sivistyslautakunta katsoo valtuustoaloitteen osaltaan loppuunkäsitellyksi.

Jäsenet Manu Alarto, Susanna Vähä-Herttua ja Arja Laajalehto jättivät asiasta eriävän mielipiteensä (liitteenä).

 

KHALL 20.11.2017 § 343

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Kysymys: Kyllä Ehkä Ei
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen ? x
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen ? x
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen ? x
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa ? x

Valmistelija:

Kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää, että edellisen valtuuston tekemää päätöstä ei kumota eikä erillistä työryhmää perusteta selvittämään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämistä.

Valtuuston kouluverkkopäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Keskeneräisen asian johdosta ei tule käynnistää uusia valmisteluja kouluverkkoon liittyen. Kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana, jonka johdosta kaikkia kunnan toimintoja tulee tarkastella ennakkoluulottomasti, jotta kunnn talous saadaan kääntymään kohti kestävää kuntataloutta.

Käsittely kokouksessa:

Klo 19:35-19:45 pidettiin puheenjohtajan ehdotuksesta neuvottelutauko.

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ilkka Tuovinen esitti kunnanhallituksen jäsen Anne Ylitalon kannattamana seuraavan päätösesityksen:

Kunnanvaltuuston 6.2.2017 § 4 tekemästä kouluverkkopäätöksestä on ratkaisematta kolme kunnallisvalitusta hallinto-oikeudessa. Kouluverkkoratkaisuun olennaisesti liittyvän FAI:n kiinteistön (Norrintie 4) vuokrasopimuksen purusta tehty kunnallisvalitus on myös ratkaisematta. Vaikka mainituille valituksille ei hallinto-oikeuden toimesta ole myönnetty täytäntöönpanokieltoa, on kunnan lakisääteinen velvollisuus pidättäytyä tekemästä peruuttamattomia toimia, jotka aiheuttaisivat kunnallisvalitusten käymisen hyödyttömiksi. Näillä perustein kunnanhallitus katsoo, että välttyäkseen mahdollisilta oikeudellisilta seurauksilta, kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 täytäntöönpanoa ei tule tässä vaiheessa jatkaa.

Em. oikeudellisen arvioinnin perusteella kunnanhallitus päättää keskeyttää kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 täytäntöönpanon. Asian käsittelyyn palataan sen jälkeen, kun hallinto-oikeus on antanut mainituissa asioissa ratkaisunsa.

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Johannes Rämö esitti kunnanhallituksen jäsen Susanna Lahtisen kannattamana seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää, että ennen kuin valtuusto käsittelee kouluverkkopäätöstä, järjestetään kaikille kuntalaisille, luottamushenkilöille, sekä talouden tasapainottamistyöryhmälle avoin kuulemistilaisuus, jossa käydään läpi Tuomo Tuovisen esittämät (sivistyslautakunnan kokous 20.9.2017) Tammelan kouluverkkoa koskevat vaihtoehtoiset säästölaskelmat, laskelmien perusteet sekä FCG:n kouluverkkolaskelmien virheet samassa laajuudessa, kuin alkuperäisen kouluverkkotyöryhmän työn tulos.

Koska oli tehty kaksi kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua päätösesitystä, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat Ilkka Tuovisen esittämää ja Anne Ylitalon kannattamaa päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Johannes Rämön esittämän ja Susanna Lahtisen kannattaman esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä/nimenhuutoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (IlkkaTuovinen, Anne Ylitalo, Eero Pura ja Simo Pärssinen), ja 3 EI-ääntä (Johannes Rämö, Susanna Lahtinen ja Sari Kaakinen). Tyhjiä ääniä ei annettu.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen jäsen Ilkka Tuovisen esityksen välillä tulee äänestää.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Ilkka Tuovisen esittämän ja Anne Ylitalon kannattaman esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Johannes Rämö, Susanna Lahtinen ja Sari Kaakinen), ja 4 EI-ääntä (Ilkka Tuovinen, Anne Ylitalo, Eero Pura ja Simo Pärssinen). Tyhjiä ääniä ei annettu.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti äänin 4-3, että Ilkka Tuovisen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää, että kunnanvaltuuston 6.2.2017 § 4 tekemästä kouluverkkopäätöksestä on ratkaisematta kolme kunnallisvalitusta hallinto-oikeudessa. Kouluverkkoratkaisuun olennaisesti liittyvän FAI:n kiinteistön (Norrintie 4) vuokrasopimuksen purusta tehty kunnallisvalitus on myös ratkaisematta. Vaikka mainituille valituksille ei hallinto-oikeuden toimesta ole myönnetty täytäntöönpanokieltoa, on kunnan lakisääteinen velvollisuus pidättäytyä tekemästä peruuttamattomia toimia, jotka aiheuttaisivat kunnallisvalitusten käymisen hyödyttömiksi. Näillä perustein kunnanhallitus katsoo, että välttyäkseen mahdollisilta oikeudellisilta seurauksilta, kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 täytäntöönpanoa ei tule tässä vaiheessa jatkaa.

Em. oikeudellisen arvioinnin perusteella kunnanhallitus päättää keskeyttää kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 täytäntöönpanon. Asian käsittelyyn palataan sen jälkeen, kun hallinto-oikeus on antanut mainituissa asioissa ratkaisunsa.

Kunnanjohtaja Kalle Larsson jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on liitteenä.

Kunnanhallituksen jäsen Sari Kaakinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on liitteenä.

Kunnanhallituksen jäsenet Susanna Lahtinen ja Johannes Rämö jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on liitteenä.

 

KVALT 11.12.2017 § 101

Päätösehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanvaltuuston 6.2.2017 § 4 tekemästä kouluverkkopäätöksestä on ratkaisematta kolme kunnallisvalitusta hallinto-oikeudessa. Kouluverkkoratkaisuun olennaisesti liittyvän FAI:n kiinteistön (Norrintie 4) vuokrasopimuksen purusta tehty kunnallisvalitus on myös ratkaisematta. Vaikka mainituille valituksille ei hallinto-oikeuden toimesta ole myönnetty täytäntöönpanokieltoa, on kunnan lakisääteinen velvollisuus pidättäytyä tekemästä peruuttamattomia toimia, jotka aiheuttaisivat kunnallisvalitusten käymisen hyödyttömiksi. Näillä perustein kunnanhallitus katsoo, että välttyäkseen mahdollisilta oikeudellisilta seurauksilta, kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 täytäntöönpanoa ei tule tässä vaiheessa jatkaa.

Em. oikeudellisen arvioinnin perusteella kunnanhallitus päättää keskeyttää kouluverkkopäätöksen KVALT 6.2.2017 § 4 täytäntöönpanon. Asian käsittelyyn palataan sen jälkeen, kun hallinto-oikeus on antanut mainituissa asioissa ratkaisunsa.

Käsittely kokouksessa:

Keskustelun kuluessa valtuutettu Olli-Pekka Jasu esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta seuraavan esityksen: ”Aloite on ristiriidassa kunnanhallituksen tarkastuslautakunnalle antaman lausunnon kanssa (Tarkastuslautakunnan kannanotto Norrintien kiinteistön käyttöönoton valmisteluun 4.12.2017 § 360). Kunnanhallitus on nimittänyt talouden tasapainotusryhmän, jonka tehtävänä on etsiä säästöjä myös kouluverkosta. Näin ollen aloite on ristiriidassa talouden tasapainottamisen vaatimien toimenpiteiden ja aikataulun kanssa. Ripeä talouden tasapainottaminen vaatii nopeita päätöksiä. Esitämme, että aloite hylätään aiheettomana, ja että valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.”

Keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomo Tuovinen esitti valtuutettu Ilkka Tuovisen kannattamana, että kunnanvaltuusto ei käsittele valtuustoaloitetta vaan merkitsee sen tiedoksi ja palauttaa sen kunnanhallituksen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat valtuutettu Olli-Pekka Jasun Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta tekemää esitystä päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Tuomo Tuovisen esittämän ja Ilkka Tuovisen kannattaman esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä, ja 10 EI-ääntä sekä kaksi tyhjää ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä § 101.1.

Puheenjohtaja totesi, että oli vielä äänestettävä valtuutettu Olli-Pekka Jasun Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta esittämän ja kunnanhallituksen ehdotuksen välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Olli-Pekka Jasun Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta tekemän esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä, ja 15 EI-ääntä sekä kolme tyhjää ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä § 101.2.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto päätti äänin 15/9/3 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesityksen tuleen valtuuston päätökseksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti, että aloite hylätään aiheettomana, ja että valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Tuomo Tuovinen ja Ilkka Tuovinen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

One thought on “Valtuustoaloite 19.6.2017 – Tammelan kasvutavoitteet ja varhaiskasvatuksen sekä esi-ja perusopetuksen järjestäminen

  1. Toivottavasti aloitteenne otetaan hyvin vastaan.

    Lähikoulu ei pelkästään vaikuta paikkakunnalle muuttoa harkitsevien päätökseen. Se vaikuttaa myös paikkakunnalla jo asuvien lapsiperheiden päätökseen siitä, muutetaanko pois lasten tullessa kouluikäisiksi. Lasten mukana muuttaa todennäköisesti myös 1-2 työikäistä aikuista pois paikkakunnalta. Uskoisin, että Tammelan kuntakin tarvitsee näitä työikäisiä ja kykyisiä vakiasukkaita kesämökkiläisten ja eläkeläisten lisäksi.

    Kaikki kunnan palvelut tulee toki tuottaa taloudellisesti ja järkevästi. Onko kovinkaan taloudellista yhä enemmän ja enemmän etäännyttää lapsiperheille välttämättömiä palveluja näiden perheiden kodeista? Edellä kuvattu perheiden poistuminen kunnasta myös maaseudulle ulottuvien kasvatuspalvelujen äärelle ei ole ainoa realiteetti. Toinen on suureen keskuskouluun jäävien lasten hyvinvointi. Ei mitenkään voi olla siten, että alakouluikäiset hyötyisivät mahdollisimman suuresta koulusta pitkän matkan päässä kotoa.

    Nämä päätökset, jotka kouluverkon suhteen nyt tehdään, vaikuttavat pienten koululaisten jokaiseen koulupäivään kuuden kouluvuoden ajan. Se on todella paljon pidempi hetki se kuin aikuisen pieni nolostuminen siitä, että aikaisemmin tehty päätös laitetaan uudelleen harkintaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.