Meidän Tammela valtuustoryhmän säännöt

Hyväksytty 15.10.2017

Ryhmän jäsenet

Valtuustoryhmän jäseneksi voidaan ottaa jokainen Tammelan kunnanvaltuutettu tai -varavaltuutettu, joka hyväksyy hyväksyy nämä valtuustoryhmän säännöt ja on Meidän Tammela yhdistyksen jäsen.

Valtuustoryhmän kokouksissa on kaikilla sen jäsenillä sekä Meidän Tammela yhdistyksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Valtuutetuilla ja varavaltuutetuilla on lisäksi äänioikeus. Ryhmä voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille kuin edellä mainituille.

Järjestäytymiskokous

Kun kuntavaalien tulos on julkistettu, kutsuu valtuustoryhmän puheenjohtaja koolle järjestäytymiskokouksen joka on pidettävä kahden viikon kuluessa vaalituloksen julkistamisesta. Kokouskutsu on toimitettava kaikille kunnanvaltuustoon varsinaisina valtuutettuina tai varavaltuutettuina valituille, jotka ovat Meidän Tammela yhdistyksen jäseniä tai ovat muuten ilmaisseet tahtonsa liittyä Meidän Tammela valtuustoryhmään. Järjestäytymiskokouksessa valitaan valtuustoryhmän toimihenkilöt toistaiseksi, ellei kokous päätä toisenlaisesta toimikaudesta.

1. Puheenjohtaja

2. Varapuheenjohtaja

3. Sihteeri

4. Enintään kolme neuvottelijaa

Valinnat tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Ryhmäkokous

Kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ryhmä on välittömästi kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) ryhmän jäsenistä sitä haluaa.

Ryhmä voi sopia säännöllisistä, valtuustoistuntoa edeltävistä kokouksista, joihin erillistä kokouskutsua ei tarvitse toimittaa. Näissä kokouksissa käsitellään valtuuston esityslistan asioita.

Ryhmä voi ottaa kokouksissa käsiteltäväkseen myös muita asioita yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Päätösvaltaisuus

Ryhmä on päätösvaltainen, kun kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet ryhmän jäsenistä.

Pöytäkirja

Ryhmän kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään osanottajat, esteen ilmoittaneet, muut poissaolijat, käsitellyt asiat, ehdotukset, tapahtuneet äänestykset, eriävät mielipiteet ja muut näiden sääntöjen tarkoittamat ilmoitukset. Pöytäkirjan laadinnasta vastaa puheenjohtaja.

Ryhmä tarkistaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

Kokousmenettelyt

Päätökset ryhmän kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei muualla näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Jos ryhmän jäsen aikoo valtuuston kokouksessa esittää muutosta kunnanhallituksen esitykseen, asian palauttamista, pöydällepanoa tahi pontta, on ehdotus käsiteltävä ensin ryhmän kokouksessa.

Valtuustoaloitteet on esitettävä ryhmäkokouksessa vähintään kaksi viikkoa ennen valtuuston istuntoa ja niiden laadinnassa on aloitteen laatijan pyrittävä mahdollisimman laajaan yhteistyöhön valtuustossa edustettujen puolueiden ja ryhmien kanssa.

Valtuustokysymykset on saatettava tiedoksi ryhmälle valtuustoa edeltävässä kokouksessa tai mikäli se ei ole mahdollista, kuitenkin viimeistään ennen kokouksen alkua.

Valtuustoryhmän tavoitteena on ensisijaisesti löytää kuhunkin käsiteltävään asiaan yhteinen näkemys. Jokaisella ryhmän jäsenellä on kuitenkin oikeus äänestää valtuustossa itsenäisesti sekä tuoda julki omat perustelunsa päätöksilleen, vaikka ne eriäisivätkin enemmistön mielipiteestä.

Ryhmän jäsen on velvollinen pitämään ryhmän sisäiset asiat luottamuksellisina saattamatta niitä julkisuuteen tai muiden puolueiden tietoon, ellei toisin sovita.

Jäsenmaksu

Valtuustoryhmän jäsen sitoutuu maksamaan 15% saamistaan kokous- ym. kunnan luottamustoimessa toimimisestaan saamistaan palkkioista Meidän Tammela yhdistykselle kannatusmaksuna. Jäsenmaksu tulee suorittaa kahden viikon kuluessa siitä, kun kunta on tilittänyt palkkiot luottamushenkilöille ja sen suuruus lasketaan kokonaissummasta ennen veroja.

Sääntöjen noudattaminen

Ryhmä voi näiden sääntöjen vastaisesta toiminnasta, laiminlyönnistä tai sopimattomasta käyttäytymisestä antaa jäsenelleen varoituksen sekä erittäin raskauttavassa tapauksessa erottaa tämän ryhmän jäsenyydestä määräajaksi tai kokonaan.

Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa.

Paikka ja aika: Tammelassa 15.10.2017

Meidän Tammela valtuustoryhmä

_________________________________ _________________________________

Ilkka Tuovinen Tuomas Rantala

_________________________________ _________________________________

Katariina Suutela Tero Nieminen

_________________________________

Erkki Salama

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.