MeTa valtuustoryhmän pöytäkirja 11.2.2018

Sunnuntai-iltapäivän palaverissa oli aiheina niitä perinteisiä: taloustilanne, Norrintien koulu ja miten arvioimme sen vaikuttavan koko kuntaan, katuvalojen sammutukset ym. #meidantammela #tammela


Aika: 11.2.2018 klo. 15:02 - 16:39

Paikka: Kunnantalo, kh253

Läsnä: Tuomas Rantala, Katariina Suutela (15:09-) , Erkki Salama, Ilkka Tuovinen, Tero Nieminen

1 § Kokouksen avaus

Ilkka avasi kokouksen klo. 15:02

 

2 § Edellisen kokouksen 10.12..2017 pöytäkirjan tarkastaminen ja tarvittavista toimenpiteistä päättäminen.

10.9.2017: 5. FAI:n kiinteistön käyttötarkoitus ja soveltuvuus varhaiskasvatuksen käyttöön sekä tarvittavat viranomaishyväksynnät. Tuomas sopii tapaamisen kunnan varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakson kanssa asiantilan toteamiseksi.

 • Tuomaksella ollut aikataulullisia haasteita

Todettiin, em. kysymykset tulevat varmasti tarkistettua FAI suunnittelu/rakentamistyöryhmän työn yhteydessä.

 

3 § Kunnallishallinnon laillisuusvalvonta

Viranhaltijapäätösten julkisuus, TS: kuntalaki määrää viranhaltijapäätökset nettiin

 • Ilmeisesti viranhaltijapäätösten valitusajan laskenta ei käynnisty, ennen kuin päätökset on julkaistu internetissä.
 • Katariina saapui asian käsittelyn aikana klo. 15:09.
 • Päätettiin, että Ilkka selvittää asiaa hallintojohtajalta.

Toimielinten esittelijät / valmistelijat

 • Kunnanhallituksen esittelijä on hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja, muissa toimielimissä tilanne ja käytäntö on ilmeisesti epäselvä. Esityslistoissa/pöytäkirjoissa ei mainita esittelijää.
 • Päätettiin, että Ilkka selvittää asiaa hallintojohtajalta.

Aiemman valtuuston aikana asetetut työryhmät ym.

 • Päätettiin, että Ilkka pyytää poikkihallinnollisten strategiatyöryhmien muistiot vuodelta 2017 ja kysyy samalla onko suunnitelmissa asettaa uudet ryhmät, nyt kun edellisten toimikaudet ovat päättyneet.

 

4 § FAI työryhmä

Keskusteltiin “Norrintien koulun” pitkäntähtäimen tarpeesta ja vaikutuksista.

Lukuvuoden 2022-2023 oppilasmäärät oppilasennusteen 20.9.2017 mukaan olisivat:
Norrintie 4: 127 (0-3 lk)
Koulukeskus:280 (4-9lk)
YHT: 407

Koulukeskuksen ja Norrintien koulun yhteiskapasiteetti olisi noin 600 oppilasta joka nykyisen oppilasennusteen mukaan riittää koko kunnan oppilaille muutaman vuoden päästä.

Näin ollen seuraava koulunsulkemisaalto alkaa siis muutaman vuoden päästä, sillä Riihivalkaman ja Portaan koulut jäävät vajaakäytölle ja taloudellisin ratkaisu siinä vaiheessa olisi vallitsevalla kouluverkkologiikalla kyseisten yksiköiden sulkeminen.

Norrintie 4:n käyttöönotto pysyvästi perusopetuksen käyttöön johtaa siis käytännössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lakkauttamiseen koko kunnan alueelta Kirkonkylää lukuunottamatta.

Tuomas esitti, että mikäli kunnassa on todella tarkoituksenmukaista sulkea muut koulut, tulisi uusina koulutiloina ensisijaisesti hyödyntää tällä hetkellä vajaakäytöllä olevia kunnantalon tiloja.

Myös, mikäli tavoitteena on kouluverkon supistaminen äärimmilleen ja toimintojen keskittäminen Kirkonkylälle, tulisi vaihtoehtoisena ratkaisuna vakavasti selvittää kokonaan uuden koulurakennuksen rakentamista keskustaajaman laita-alueille.

 

5 § Talouden tasapainottaminen

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion 2017 toteutumista kokouksessaan 22.1.2018, ote pöytäkirjasta alla. Pöytäkirja netissä: http://tammela.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018486-4

Vaikuttaa mahdolliselta, että tuleva “kriisikunta” Tammela pärjää kaikesta huolimatta valtavan “syömävelan” ottamisen ohella kohtuullisesti mullistusten kourissa olevassa kuntakentässä. Vuoden 2017 tilinpäätös saattaa arviomme mukaan jopa muodostua tulokseltaan nollan tienoille talousarvion noin -350.000€:n alijäämän sijaan. Kunnan talousarviot ovat olleet miinusmerkkisiä ainakin viime vuodet eli vuodesta 2013 lähtien. Lopullinen tulos taasen aina plus-merkkinen. Vuosi 2016 oli lähihistorian ainoa, joka osui kokonaisuutena erinomaisen tarkasti kohdalleen.

“KHALL 22.01.2018 § 4

Käyttötalous

Toimintatuottoja on kertynyt joulukuun loppuun mennessä 84 tuhatta euroa edellisvuotista vähemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet 757 tuhatta euroa talousarviota pienempinä. Henkilöstökulujen osalta talousarviota laadittaessa on käytetty hieman toteutuneita suurempia henkilöstökuluja. Henkilöstökulut toteutuivat 285 tuhatta euroa talousarviota pienempinä.”

 

6 § Asukasvalintakriteerit kuntakonsernin vuokra-asuntoihin

Kunnassa ei ole tällä hetkellä annettu omistajaohjausta tai strategisia suuntalinjoja esim. KOy Tammelan Vuokra-asunnot -yhtiön toiminnan suhteen.

→ Selvitetään yleisesti omistajaohjausta kunnassa sekä harkitaan valtuustoaloitteen laadintaa, jolla tähdätään kunnan tytäryhtiöiden kiinteistömassan strategiseen pitkäntähtäimen hyödyntämiseen 🙂

 

7 § Kunnanvaltuusto 19.3.2018: valtuustoaloitteet, muut esille nostettavat asiat

 • Kiinteistöselvitys. Kts. TA2018 kokouksen esitys kiinteistöselvityksen laatimisesta. Teknisen johtajan Hannu Jalavan mukaan joku vuosi (tai vuosikymmen) sitten on tehty kiinteistöjen salkutus, muuta suunnitelmallista kiinteistöselvitystä ylläpitosuunnitelmineen ei ole olemassa. Ilkka pyytää kunnasta salkutuksen loppuselvityksen.
 • Kuntalaisaloite.fi -palvelun käyttöönotto

Laaditaan valtuustoaloitteet mahdollisimman laajassa yhteistyössä muiden valtuustoryhmien kanssa em. asioista.

 

8 § Ryhmän talouskatsaus

 • kuluja: meidantammela.fi sivuston vuosikulu 107,43€ maksettu
 • rahatilanne, saatavat, tulevat menot

Ei muita kuluja, saatavissa on yhden jäsenen (joka ei ole Tuomas) “puoluevero”. Luvattiin hoitaa “immediately”.

Tilin saldo: 385,23€

 

9 § Muut ajankohtaiset asiat

Tammelassa tapahtuu julkaisun tulevaisuus

 • Kannatamme julkaisun kehittämistä, johon voi sisältyä myös digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen paperijulkaisun ohessa.

Valojen sammutus 23-05: kuntalaispalautetta tullut, että kyseessä jo iso turvallisuusriski keskustan alueella (liukastuminen, henkilöturvallisuus jne.).

 • Sammutuksella arvioitiin säästettävän noin 3500€. Päätöstä tulisi arvioida uudestaan em. turvallisuusnäkökulmien ja niistä aiheutuvien riskien realisoitumisen odotusarvon valossa.

MeTan edustaja seutuneuvostoon

 • Päätettiin, että paikka on Tuomaksen.

 

10 § Hyvinvointivaliokunnan edustajan valinta KHALL 12.2.2018

Katariina ilmoitti olevansa käytettävissä.

 

11 § Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous klo. 16:39.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.