VALTUUSTOALOITE 11.12.2017 / ICT-Toimikunta

Teimme valtuuston kokouksessa aloitteen ICT-toimikunnan perustamisesta, jonka toimenkuvana olisi ohjata kunnan ICT-hankintaa kokonaistaloudellisesti ja pitkäjänteisesti kuntastrategian mukaisesti.

Aloitteen johdosta kunnanvaltuustolle esitettiin selvitys ICT-kuluista 19.3.2018 § 14 ja aloite todettiin loppuunkäsitellyksi. Toimikuntaa ei perustettu.

20171211 Valtuustoaloite – ICT toimikunta

Käsittely kuntahallinnossa

KVALT 11.12.2017 § 111

Meidän Tammela- valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Tuovinen luki valtuustoryhmänsä valtuustoaloitteen, joka koski ICT-toimikunnan asettamista. Aloite liittenä.

 

 

KHALL 18.12.2017 § 385

Valmistelija:

Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, puh. 050 569 7500.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää asettaa ICT-toimikunnan ja nimeää siihen jäsenet.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen atk-suunnittelijan ja hallintojohtajan valmisteluun. Asia tulee käsiteltäväksi helmikuun kunnanhallituksessa.

 

KHALL 12.02.2018 § 38

Julkinen hallinto tukeutuu lakisääteisten tehtäviensä hoidossa ja palvelutuotannossa nykyisin yhä enenevässä määrin informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöön. Monissa tilanteissa viranomaisen toiminta vaikeutuu merkittävästi, mikäli tietojärjestelmät eivät toimi.

Erityisesti väestön ikääntyminen ja huoltosuhdemuutokset ovat kaksi voimakasta trendiä, jotka vaikuttavat julkisten palvelujen kysyntään. Iäkkäille suunnattuja palveluja tarvitaan yhä enemmän ja samalla palvelut on tuotettava entistä pienemmällä henkilöstöllä. Tämä on suuri haaste koko julkiselle taloudelle sekä julkisten palveluiden järjestämiselle. Väestörakennemuutokset, muuttoliike ja alueellisten erojen kasvu edellyttävät uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja ja digitalisaatioon perustuvaa ajattelua julkisten palveluiden saatavuuden turvaamiseksi samalla laatutasolla kaikkialla Suomessa. Julkisen hallinnon palveluiden käyttäjiä ovat kansalaiset, yhteisöt, yritykset ja julkisen hallinnon työntekijät. Palvelujen käyttäjille julkisen hallinnon tietohallinnon prosessien kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen näyttäytyvät muun muassa sähköisen asioinnin yleistymisenä, asioinnin lisääntyvänä sujuvuutena ja tietojen parempana saatavuutena, sekä pitkällä aikavälillä palveluiden kysynnän ja tarjonnan parempana kohtaamisena ja kustannustehokkuutena.

Tietohallinnon rooli on muuttunut siten, että tietohallinto on kiinteä osa kuntien johtamista ja toiminnan kehittämistä. Toimivilla tietojärjestelmillä, teknologian tehokkaalla käytöllä ja uusilla palvelujen tuotantotavoilla sekä osaamisen vahvistamisella on mahdollista tehostaa toimintaa ja vastata yhä lisääntyviin vaatimuksiin ja normeihin. Tietohallinto onkin laaja-alaisesti ymmärrettynä tietotekniikan lisäksi henkilöstön, tietovarantojen ja arkistoinnin, prosessien, johtamisen ja viestinnän muodostamaksi kokonaisuudeksi. Julkisen hallinnon palveluiden käyttäjiä ovat kansalaiset, yhteisöt, yritykset ja julkisen hallinnon työntekijät. Palvelujen käyttäjille julkisen hallinnon tietohallinnon prosessien kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen näyttäytyvät muun muassa sähköisen asioinnin yleistymisenä, asioinnin lisääntyvänä sujuvuutena ja tietojen parempana saatavuutena, sekä pitkällä aikavälillä palveluiden kysynnän ja tarjonnan parempana kohtaamisena ja kustannustehokkuutena.

Tammelan kunta on viime vuosina pyrkinyt ottamaan käyttöön tietoteknisiä ratkaisuja kaventaakseen vallinnutta digitalisaatiokuilua, tehostaakseen toimintaa, vastatakseen viranomaisnormeihin, korjatakseen resurssivajetta ja parantaakseen asiakaspalvelua sekä tuottaakseen uudentyyppisiä palveluita. Lisäksi uudenlaiset oppimisympäristöt vaativat digitalisaatiokehityksen mukana kulkemista.

Liitteeseen on koottu ne päätekijät, jotka selittävät valtuustoaloitteessa mainittua kustannusnousua. Huomattava on myös, että telepalveluiden kustannus on laskenut johtuen älypuhelimiin siirtymisestä ja niiden kirjaamisesta ICT-laitteiksi.

Tietoliikennepalveluiden kilpailutusta hankaloittaa kesken oleva kouluverkkotilanne, jonka osalta volyymit tulisi olla selvillä ennen kilpailutukseen ryhtymistä. Muilta osin tietoliikennepalveluiden kilpailutuksen valmistelun arvioidaan olevan valmiina maaliskuussa 2018.

Valmistelija:

Hallintojohjaja Anitta Hietaniemi, puh. 050 569 7500.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus

1. päättää merkitä tietoonsa saatetuksi selvityksen ict-kustannusrakenteesta vuosilta 2014-2018,

2. päättää harkintansa mukaan nimetä ict-toimikunnan ja siihen jäsenet ja

3. esittää, että kunnanvaltuusto päättää merkitä em. selvityksen tietoonsa saatetuksi ja päättää valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös:

Kunnanhallitus

1. päätti merkitä tietoonsa saatetuksi selvityksen ict-kustannusrakenteesta vuosilta 2014-2018,

2. päätti, että ict-toimikuntaa ei valita,

3. esittää, että kunnanvaltuusto päättää merkitä em. selvityksen tietoonsa saatetuksi ja päättää valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

KVALT 19.03.2018 § 14

Päätösehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää merkitä em. selvityksen tietoonsa saatetuksi ja päättää valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.