VALTUUSTOALOITE 28.8.2017 / LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI OSAKSI KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOA

Katariina luki 28.8.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin lapsivaikutusten arvionnin ottamista osaksi päätöksentekoa.

Erinäisten käsittelyvaiheiden jälkeen, kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017, että kunnassa ei tule ottaa käyttön erillistä lapsivaikutusten arviointimallia vaan kunnan tulee tavoitella UNICEFin lapsiystävällisen kunnan statuksen saamista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin. UNICEFin lapsiystävällisen kunnan mallissa huomioidaan lasten näkemykset monipuolisesti osana päätöksentekoa. Kunnanvaltuusto päätti aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi.

20170828 Valtuustoaloite_ Lapsivaikutusten arviointi osaksi kunnan päätöksentekoa

Käsittely kuntahallinnossa

Kunnanvaltuusto § 72 28.08.2017
Kunnanhallitus § 253 04.09.2017
Sivistyslautakunta § 9 20.09.2017
Kunnanhallitus § 323 06.11.2017
Kunnanvaltuusto § 88 13.11.2017

VALTUUSTOALOITE / LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI OSAKSI KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOA

61/00.01/2015, 201/12.05/2016

KVALT 28.08.2017 § 72

Valtuutettu Katariina Suutela luki Meidän Tammela -valtuustoryhmän, Jan Löfstedtin (vihreät), Mikko Pietilän (keskusta) ja Tuomo Tuovisen (keskusta, sit.) allekirjoittaman valtuustoaloitteen, joka koski lapsivaikutusten arvioinnin saamista osaksi kunnan päätöksentekoa.

Aloite on liitteenä.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti lähettää Meidän Tammela valtuustoryhmän, valtuutettu Jan Löfstedtin, Mikko Pietilän ja Tuomo Tuovisen tekemän valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

KHALL 04.09.2017 § 253

Valmistelija:

Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, puh. 050 569 7500

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää määrätä sivistyslautakunnan valmistelemaan vastauksen aloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

 

SIV2 20.09.2017 § 9

Kunnanhallitus on päättänyt § 85 16.3.2015 kunnan osallistumisesta UNICEF lapsiystävällinen kuntamalliin (Ks. liite päätöksestä). Osana UNICEF lapsiystävällistä kuntamallia on lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönotto kunnassa.

LAPE -hanke (Lapsi- ja perhepalvelut) on valtakunnallinen SOTE (sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut) maakuntamallia valmisteleva kärkihanke (kh.n päätös liitteenä). Tammela on osana OmaHämettä hankkeessa, FSHKY (Forssan seudun hyvinvointi kuntayhtymä) johtaa Forssan seudun osalta hanketta. Myös LAPE-hankkeen kautta veloitetaan kuntaa ottamaan LAVA (lapsivaikutusten arviointi) käyttöön. LAPE-hankeessa on osatyöryhmät laspibudejoinnille sekä lapsivaikutusten arvioinnille ja lapsiystävälliselle toimitakulttuurille.

Päiväkodinjohtaja Kirsi Hyytiäinen vastaa UNICEF-lapsiystävällinen kuntamallin koordinoinnista yhdessä varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakson kanssa. LAPE-hankkeen kuntatasoisena koordinoijana toimii sivistystoimenjohtaja. UNICEF-lapsiystävällinen kuntamallin sekä LAPE-hankkeen ohjausryhmänä toimii lapsi- ja nuorisopoliittinen työryhmä josta vastaa vapaa-aika sihteeri Päivi Klemelä.

Poikkihallinnollisissa kuntarstrategian osuuksissa on ollut vahva ote lapsivaikutusten arvioinnin suunnassa. Oikea-aikaiset, oikein mitoitetut ja ennaltaehkäisevät palvelut kokonaisuus sisältää sekä UNICEF-mallin että LAPE-hankkeen kuntatasoista etenemistä. Päättäjistä stratergiaa ohjaavassa ryhmässä ovat olleet nimettyinä Leena Vehmas ja Susanna Vähä-Herttua.

UNICEF-kuntamallin tavoitteiden saavuttamisen arviointi tapahtuu suunnitellusti vuoden 2018 aikana.

LAPE-hanke jatkuu kunnes SOTE uudistus on löytänyt oman muotonsa.

Lapsi- ja nuorisopoliittinen työtyhmä on lakisääteinen, ollen kunnan perustoimintaa. Ryhmä auditoi jatkuvalla periaateella lasten oikeuksien toteutumista kaikissa kunnan toiminnoissa. Lapsi- ja nuorisopoliittinen työryhmä tekee lapsivaikutusten arviointia moniammatillisuuden periaattella.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lasten osallisuus lisääntyy opetussuunnitelmien myötä.

UNICEF – ja LAPE -työskentelyn kautta ollaan kuntaan ottamassa käyttöön lapsivaikutusten (LAVA) mallia vuoden 2018 aikana.

Valtuustoinfo käsittelee UNICEF kuntamallin etenemistä ja tavoitteita 9.11.2017.

Valmistelija:

Sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen p. 040 935 7002

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta valtuuttaa päiväkodinjohtaja KirsiHyytiäisen, varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakson sekä vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelän ja sivistystoimenjohtaja Mari Haapasen valmistelemaan lapsiarvioinnin mallin kuntaan noudattaen Unicefin lapsiystävällinen kuntamallia sekä LAPE hanketta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KHALL 06.11.2017 § 323

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt § 85 16.3.2015 kunnan osallistumisesta UNICEF lapsiystävällinen kuntamalliin. Lapsivaikutusten arviointi on osana UNICEF lapsiystävällinen kuntamallia. YK:n suositus mainitsee, että lapsivaikutusten arvioinnissa on kysymys laajemmasta kokonaisuudesta, koska siinä ei rajoituta pelkästään ympäristöön tai tasa-arvoasioihin. Koska vaikutuksia tulee tarkastella useasta eri näkökulmasta (mm. asiantuntijanäkökulma, työntekijät, päättäjät, kohteena olevat ihmiset), päätöksenteossa on tunnistettava, mihin päätöksiin lapsivaikutusten arviointi on tarpeen kohdistaa. Lapsivaikutusten arviointi kohdentuu lainvalmisteluun, päätösten suunnitteluun, käytäntöihin, määrärahojen ja resurssien jakoon, fyysisen ympäristön rakentamiseen ja palvelujen muutoksiin.

Suomen UNICEFin lapsiystävällinen kuntamallin mukainen lapsivaikutusten arviointi etenee prosessinomaisesti. Prosessin ensimmäisenä vaiheena on tunnistaa tarve päätöksistä, joissa lapsivaikutusten arviointi tehdään. Pääasiallisesti arviointi tehdään lapsen näkökulmasta merkittäviin asioihin (esim. pitkälle vaikuttavat palvelut, kevyen liikenteen väylät, harrastusmahdollisuudet, toiminnan laatu, resurssit, valintojen vaikutukset). Lapsivaikutusten arviointi on erityisen tärkeää silloin, kun päätöksellä on vaikutusta haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvointiin (esim. vähävaraisten perheiden lapset, maahanmuuttajalapset, vammaiset lapset). Prosessin toisessa vaiheessa kuvataan asian taustoja ja tavoitteita sekä päätösvaihtoehtojen perusteluja ja seurauksia. Vaihtoehtoja on aina vähintään kaksi: esitetty muutos ja nykytila.

Kolmannessa vaiheessa kerätään olennainen tieto aiheesta sekä määritellään mahdollisen lisätiedon tarve. Kartoitetun tiedon tulee perustua tutkimus-, viranomais- ja kokemustietoon. Mahdolliset tiedonpuutteet tuodaan vaikutusten arvioinnissa esille. Neljännessä vaiheessa kuunnellaan lapsia ja nuoria sekä niitä kohderyhmiä, joita asiat koskevat suoraan tai välillisesti. Kuulemisessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Viides vaihe on aiheen analysointia ja eri vaihtoehtojen vertailua suhteessa niiden vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Aihetta on tarpeen arvioida näkökulmista, jotka vaikuttavat lapsen: terveyteen, turvallisuuteen, kasvuun ja kehitykseen, ihmissuhteisiin, asumiseen ja liikkumiseen, arjen sujuvuuteen, lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan, osallistumismahdollisuuksiin sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Kuudennessa vaiheessa tehdään yhteenveto eri päätösvaihtoehtojen arvioidusta vaikutuksista. Seitsemännessä vaiheessa lapsivaikutusten arvioinnin tulokset julkaistaan perusteluineen. Päätöksen teon jälkeen toteutuneita vaikutuksia seurataan ja arvioidaan.

Prosessikaavio lapsivaikutusten arvioinnista osana päätöksentekoa liitteenä.

Tammelassa UNICEFin lapsiystävällinen kuntamallin koordinaatioryhmänä toimii lasten- ja nuorten palveluverkosto. Päätösten valmistelijan tehtävänä on arvioida päätettävän asian vaikutus lapsiin ja käynnistää lapsivaikutusten arviointi. Arviointimenetelmät vaihtelevat arvioitavan asian ja kohdejoukon mukaisesti. Valmistelijalla on mahdollisuus hyödyntää tutkimustietoa ja asiantuntijoita. Kuulemisen ja tiedon perusteella valmistelija laatii päätösehdotuksen, jossa liitteenä on lapsivaikutusten arvioinnin tulokset. Lapsivaikutusten toteutumisen seuranta kirjataan päätösten valmisteluvaiheessa päätökseen:

Erilaisia menetelmiä, joita valmistelija voi hyödyntää ovat esimerkiksi: piirtäminen, valokuvaaminen, sadutus, keskustelu, haastattelu, lasten tekemä draamaesitys heille tärkeistä asioita, lasten parlamentin tai nuorisovaltuuston lausunto, verkkokysely tai ohjattu kävelykierros, jossa osallistujat (lapset) arvioivat kohteita ja huomiot kirjataan muistiin (sopii hyvin esim. rakennusten tai piha-alueiden suunnitteluun).

Arviointikysymyksiä työskentelyn tueksi: onko päätöksellä vaikutuksia lasten/nuorten

– mahdollisuuteen saada tukea kokonaisvaltaiselle kehitykselle?

– turvallisuuteen (fyysinen, psyykkinen)?

– toimintaan tai mahdollisuuksiin osallistua?

– mahdollisuuteen ilmaista mielipiteensä?

– perheiden talouteen?

– yhdenvertaisuuteen (erilaiset ja erilaisessa asemassa olevat lapset ja nuoret)?

Valmistelussa käytetty taustamateriaali. Lisäksi selvitetty käytänteitä.

Alila, K. 2011. Lapsivaikutusten arviointi -kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia.

Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ohjeistus.

Suomen UNICEF ry ohjetta lapsivaikutusten arviointiin vuodelta 2015.

Asian valmisteluun ovat osallistuneet sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen, varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso, päiväkodinjohtaja Kirsi Hyytiäinen ja vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelä. Kirsi Hyytiäinen esittelee asiaa valtuustoinfossa 9.11.

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

 

Kysymys: Kyllä Ehkä Ei
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen ? x
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen ? x
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen ? x
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa ? x

Valmistelija:

Valmistelua on koordinoinut Taikatassun päiväkodinjohtaja Kirsi Hyytiäinen osana Unicef lapsiystävällinen kuntamallityöskentelyä, puh. 050 322 1317.

Valmisteluun ovat osallistuneet sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen, varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso, päiväkodinjohtaja Kirsi Hyytiäinen ja vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelä.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää, että Tammelan kunnassa aloitetaan poikkihallinnollinen lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton valmistelu osana Unicef-lapsiystävällinen kuntamallia sekä LAPE-työskentelyä. Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on osa ennaltaehkäisevien,oikein mitoitettujen ja oikea-aikaisten kuntapalvelujen strategista ohjelmaa. Strateginen työryhmä vastaa lapsivaikutusten arvionnin käyttöönoton valmistelusta.

Käsittely kokouksessa:

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti muutetun päätösehdotuksen, joka kuului seuraavasti: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnassa ei tule ottaa käyttön erillistä lapsivaikutusten arviointimallia vaan kunnan tulee tavoitella UNICEFin lapsiystävällisen kunnan statuksen saamista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin. UNICEFin lapsiystävällisen kunnan mallissa huomioidaan lasten näkemykset monipuolisesti osana päätöksentekoa. Kunnanhallitus esittää lisäksi, että kunnanvaltuusto päättää aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus.

 

KVALT 13.11.2017 § 88

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnassa ei tule ottaa käyttön erillistä lapsivaikutusten arviointimallia vaan kunnan tulee tavoitella UNICEFin lapsiystävällisen kunnan statuksen saamista, joka sisältää lapsivaikutusten arvioinnin. UNICEFin lapsiystävällisen kunnan mallissa huomioidaan lasten näkemykset monipuolisesti osana päätöksentekoa. Kunnanhallitus esittää lisäksi, että kunnanvaltuusto päättää aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi.

Käsittely kokouksessa:

Keskustelun kuluessa kunnanvaltuuston jäsen Tuomo Tuovinen esitti Jan Löfstedtin kannattamana, että kunnanvaltuusto päättää, että Tammelan kunnassa aloitetaan poikkihallinnollinen lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton valmistelu osana Unicef-lapsiystävällinen kuntamallia sekä LAPE-työskentelyä. Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on osa ennaltaehkäisevien,oikein mitoitettujen ja oikea-aikaisten kuntapalvelujen strategista ohjelmaa. Strateginen työryhmä vastaa lapsivaikutusten arvionnin käyttöönoton valmistelusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Tuomo Tuovisen esittämän ja Jan Löfstedtin kannattaman esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä, ja 8 EI-ääntä sekä yksi tyhjä ääni. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto päätti äänin 17-8-1 kunnanhallituksen esityksen tulevan valtuuston päätökseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.